Rybářské závody

Výsledky závodů:

Pravidla BOILIES CUP 48 hodin na Pilském rybníce

Začátek závodu v 12:00 v pátek 14.6.2019 a konec závodu v 12:00 v neděli 16.6.2019.

Pořadatelé:
Hlavní pořadatel:     p. Pavel Ottis
Hlavní rozhodčí:     p. Miloš Telvák 

Tým
Tým jsou 2 až 3 rybáři, kteří se po registraci do závodů již nemění. 3. člen týmu se může účastnit aktivně lovu.

Startovné
Startovné je stanoveno na 4000 Kč/dvoučlenný tým, v případě tříčlenného týmu 4500Kč/tým. V ceně startovného je občerstvení: snídaně – 2x, oběd 1x, večeře – 2x. V případě vylosování místa s chatkou, je možné její využití.

Přihlášení do závodů
Záloha ve výši 50% startovného se hradí u správce areálu v termínu dle dohody. Posledním termínem k úhradě zálohy je datum 12.5.2019, 14.00hod., kdy lze úhradu provést přímo na Pilském rybníku. V případě, že nedojde k úhradě, je kontaktován náhradní tým. Druhá část startovného musí být uhrazena nejpozději při registraci na závody.

Registrace a losování
Registrace týmů proběhne v pátek 14.6.2019 v 8:00 u  Pilského rybníka. V 09.00hod. proběhne zahájení závodů a následně pak losování. Losování probíhá ve dvou kolech. V prvním kole si tým vylosuje pořadové číslo pro losování v druhém kole. V druhém kole si tým vylosuje číslo sektoru, ve kterém bude lovit. Tým, který se nedostaví k prezenci včas, bude losovat po skončení losování.

Bodování
Bodovanou rybou je kapr a amur, přičemž rozhoduje 5 nejtěžších ryb. O jejich zvážení rozhodne lovící – tým, přičemž je váženo 8 ks ryb na tým. Zapsáním 8. ks končí pro lovící tým rybolov.   Pokud je týmem povolán rozhodčí ke zvážení, ryba je vždy zapsaná do seznamu úlovků. V případě, že se tým rozhodne pro zvážení ryby, kontaktuje sektorového rozhodčího, který zajistí její zvážení a zapsání do výsledků. Pozor  - po zapsání nelze úlovek měnit. Po zvážení musí být ryba neprodleně vrácena vodě. Stejně tak musí být neprodleně vrácena vodě i v případě, že nebude vážena. Tým si může před přivoláním rozhodčího sám rybu zvážit. K uchovávání úlovků do zvážení lze použít podložku-vaničku, a to pouze krátkodobě, pro delší uchování ryby lze použít sak (takto uchovaná ryba bude vždy vážena). V případě rovnosti vah rozhoduje o pořadí těžší ryba, popřípadě 2. nebo 3.
Přesun na místa a příprava lovného místa
Soutěžící se mohou do vylosovaného sektoru přesunout hned po vylosování čísla sektoru. Zde mohou závodníci začít s přípravou rybářského náčiní. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že nástrahy musí být mimo vodu rybníka.

Vnadění před a během závodu
V 11.30hod. mohou začít soutěžící s vnaděním. Vnadění je povoleno pouze ze břehu, z místa lovného sektoru. Před zahájením závodu lze k vnadění použít kobru, lopatku, raketu. V průběhu závodu lze k vnadění  použít pouze PVA materiálů. Ke krmení lze použít pouze boilií a pelety, mikropelety, granule. Stejně tak i při samotném lovu. Veškeré další návnady a nástrahy (krmítkové směsi, methodmixy, partikly, atd.) jsou zakázány a nesmí být uloženy ani v lovném sektoru.

Lovný sektor
Každý tým si vylosuje jedno místo v daném sektoru. Hranice sektoru bude vyznačena v terénu, v případě sporu rozhodne o hranici rozhodčí. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s označením sektoru v průběhu závodu nebudou tolerovány. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost ne však za pouhý průchod cizích osob ve svém sektoru. Na vodě je lovný sektor označen bójkami.

Lov
Soutěžní rybolov se provádí dle Rybářského řádu, platného pro revír na rok 2019. Soutěžní pravidla mají přednost před Rybářským řádem. Celé závody probíhají v duchu „Chyť a pusť“. V případě ulovení vyzy, jesetera – nutná manipulace ve vodě, nesmí na břeh. Stejně tak pokud dojde k ulovení cabdáta obecného – vyháčkovat ve vodě. Úlovkem sumce obecného, tolstolobika je nutné před puštěním nahlásit rozhodčímu.

Povolená technika lovu
Každý tým loví na maximálně 4 pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže – průběžná montáž. Jako nástrahu lze použít pouze boilies a pelety. Rozhodčí má právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž, tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího kontrolu připraveného krmení. Lov probíhá pouze na odhoz a ze břehu.
Povolené a povinné technické prostředky k lovu
Povinné vybavení: Každý tým musí být vybaven vhodným podběrákem (min. 80 cm rameno podběráku), vaničkou pod ryby, eko vakem  min. 2 ks a dezinfekcí k ošetření ryb.

Pohyb a chování v průběhu závodu
V případě zjištění porušení pravidel závodu může být dána soutěžícímu týmu výstraha, při opakování porušení pravidel může následovat vyloučení týmu bez nároku na náhradu startovného. V případě zjištění závažného porušení pravidel, může být tým vyloučen ihned (porušení rybářského řádu, nevhodné chování k uloveným rybám, neetické chování mezi rybáři). V případě vyloučení musí tým setrvat na lovném místě do ukončení závodů – pokud to neumožňuje manipulační prostor k opuštění lovného místa (nesmí dojít k omezení v lovu dalších týmů).
Každý z účastníků závodu, včetně jejich doprovodu, je povinen chovat se ohleduplně k přírodě, je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň (nadzemní grill nebo ohniště povoleno). Po ukončení závodu je každý povinen provést úklid lovného sektoru. V průběhu závodu je zakázána jízda automobilem kolem rybníka, soutěžící odstaví vozidla na označených parkovištích. Z důvodu bezpečnosti za nepříznivých povětrnostních podmínek může hlavní rozhodčí na omezenou dobu závod přerušit. Při porušení společenských pravidel před v průběhu a po skončení závodu může být člen nebo celý tým bez náhrady  vyloučen ze závodu. Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu před, v průběhu, nebo po ukončení závodu jsou povinni tuto škodu nahradit.

Vyhodnocení
Po ukončení závodu bude v 13.00hod. zveřejněna listina s výsledky  závodů. V 13.15hod. proběhne vyhlášení výsledků, předání cen.

Ceny
1 . místo – Pohár + 15.000,-
2.  místo – Pohár + 11.000,-
3. místo – Pohár + 7000,-
4., 5., 6. místo – 3000,-

Nejtěžší ryba závodu – 2000,-

Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vymiňuje právo v případě důležité potřeby upravit pravidla. Všichni startující souhlasí s těmito pravidly, což potvrdili uhrazením startovného. Porušení pravidel může vést k vyloučení jednotlivce nebo týmu ze závodu bez náhrady.


Přibližná mapa lovných sektorů.
Chatky k sektorům č. 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 21.